När fastställs slutgiltiga placeringar av vindkraftverk?

Placeringar av vindkraftverk är något som utvecklas under projektet nästan ändra fram tills byggnation. Till att börja med så behövs i de flesta fall utredningar av områdets djur-, natur- och kulturvärden samt andra intressen från t.ex. telekomindustrin, försvaret och luftfarten. Detta brukar leda till att vissa delar av området bedöms som olämpliga för verksplaceringar.

Förutsatt att området kan hålla en vindpark (med god ekonomi) så lämnas en tillståndsansökan in till länsstyrelsen där det ansöks om möjligheten att placera ett antal vindkraftverk inom ett område. Ansökan görs oftast inte utifrån låsta placeringar. Vid ett lagakraftvunnet tillstånd erhålls tillståndet att placera ett specifikt antal vindkraftverk med viss totalhöjd inom ett definierat område.

Först efter det lagakraftvunna tillståndet görs det detaljerade arbetet med att identifiera slutgiltiga verksplaceringarna via dialog med markägare, platsbesök och andra utredningar.