Ansökan om tillstånd

Den 28:e maj 2020 lämnades tillståndsansökan in till Kalmar länsstyrelse. Ansökan omfattar nio vindkraftverk med en totalhöjd på 250m.

Nedan hittas ansökan, kartmaterial, miljökonsekvensbeskrivning samt fotomontage och siktanalys.